Historien om: Fanefjord Sogns Grundejerforening,

der senere blev til Fanefjord Sogns Grundejer- & Beboerforening

Foreningen: Fanefjord Sogns Grundejerforening havde ligget stille siden 1976.
Indledningen i 1988, Hvordan startede det? En gruppe ivrige borgere i sognet, var begyndt at røre på sig omkring ”Det Døde Hjørne”.

De ville lave en forening til støtte til at få gjort Hjørnet levende igen. Byfornyelsesinitiativer blev der også taget. Da meldte ideen om den gamle grundejerforening sig og på en generalforsamling den 29. marts 1989, blev foreningen genoplivet med en bestyrelse bestående af både gamle og nye medlemmer. Det var dog stadig kun grundejere, der kunne være medlemmer.
Navneskift i 1992

Inden for 2 år efter den stiftende generalforsamling blev foreningen døbt om til: Fanefjord Sogns Grudejer & Beboerforening, således at alle over 18 år kunne være medlem.

I marts 1992 skriver Harry Mortensen i Beboer-nyt:

Beboerforeningen skifter navn!

Beboerforeningen vil ved generalforsamlingen ændre navn til:

Fanefjord sogns grundejer- & beboerforening.

Det har vist sig at mange ikke betragter foreningen som en grundejerforening, hvad der måske har fået nogle til at mene, at foreningen ingen værdi har for dem. Vi vil, med navneændringen, slå fast, at vi først og fremmest er en grundejerforening, der med kontakt til kommunen varetager borgernes interesser.

Beboerbladet bliver sendt til alle i byrådet, hvad der har givet positive reaktioner.

Bestyrelsen er borgere fra dit eget område, som frivilligt og ulønnet har påtaget sig at arbejde for fællesskabet, og fælles interesser.

De plejer dine interesser. Selv om du ikke har overskud til at være med i arbejdet kunne du i hvert fald vise solidaritet ved at være medlem. I mange kommuner er det påbudt at være medlem af en grundejerforening. Så er du ikke medlem, burde du melde dig ind nu!

HVORDAN STARTEDE DET HELE?

Damme juli 1989

TIL BEBOERNE I FANE FJORD SOGN FRA BEBOERFORENINGENS BESTYRELSE

Gennem sidste halvdel af 1988 blev der taget en række initiativer for at få gjort noget ved de tomme huse langs Hjørnet og ved selve bygningen "Hjørnet”.

Tidligst var Dan Andersen ude med en underskriftindsamling i området med hensyn til ovenstående. I november fremkom et forslag om hvad det faktisk, kunne være muligt at gøre. Og endelig pegede kommunens oplæg til et boligpolitisk møde i januar på, at Damme bymidte burde byfornyelse.

I november samledes nogle beboere, og afleverede til borgmesteren godt 200 underskrifter for at få gjort noget ved bymidten. Umiddelbart efter afholdtes et møde med godt 20 beboere, hvor man snakkede om at danne en beboerforening. Der nedsattes en arbejdsgruppe som skulle arbejde videre med sagen. Og til det boligpolitiske møde d. 18. januar 1989 havde man indsamlet ca. 300 underskrifter til støtte for ideen.

Der er et vist personsammenfald mellem denne arbejdsgruppe og bestyrelsen for den eksisterende grundejerforening. Den blev i sin tid oprettet, da der skulle kloakeres og etableres vejbelysning i området, men havde ikke haft nogen egentlig funktion i en række år.

Bestyrelsen for grundejerforeningen besluttede, at den skulle konverteres til en mere åben beboerforening, og indkaldte med dette formål til en generalforsamling. Den fandt sted den 29. marts dette år på Damme Kro. Det viste sig at formalia ikke var overholdt til punkt og prikke, hvilket medførte, at det ikke var muligt på dette møde, på én gang at ændre foreningens status. Sagen blev forelagt en advokat. Resultatet blev, at vedtagelserne på generalforsamlingen skulle konfirmeres på en ekstraordinær generalforsamling, samt at nogle af de valgte medlemmer i bestyrelsen trådte ud og suppleanterne trådte ind.

Bestyrelse, der nu består af Arne Hemmingsen, Hanne Topsøe-Jensen, Hans Peter Markussen, Helle Andersen, Jens Munck-Andersen, Roy Draiby og Susanne Lentz, har konstitueret sig og har nu med nogen forsinkelse holdt et møde, hvor der blev besluttet bl.a. at udsende dette brev til oplysning for beboerne i sognet.

Hvad er der sket siden?

Nogle beboere har kontaktet os for at høre om andelsbyggeri i området. Da Fanefjord Sparekasse har planer om at bygge 10-12 boliger, har vi ladet disse henvendelser gå videre til Sparekassen. Tilsvarende har vi taget kontakt til den nystiftede Vestmøngruppe.

Så har vi taget hul på diskussionen om, hvilket indhold der skal lægges i beboerforeningen, og hvordan rammerne om indholdet skal være. I den anledning har vi haft en foreløbig snak med skolen og hallen, for at høre om deres muligheder for at huse os.

Sideløbende er vi gået i gang med at undersøge tilsvarende initiativer i andre landsbyer samt evt. støttemuligheder fra fonde. Og her må vi selvfølgelig fortælle, at vi allerede har modtaget 1500,- kr. fra Møns Banks Initiativfond.

Undervejs har beboere udtrykt interesse for at forskellige ting kommer til at ske. Hvis der er andre beboere i sognet, der har ting de ønsker vi skal tage op, vil vi meget gerne høre derom.

Vi har stillet nogle punkter op, som vi arbejder efter:

at støtte byråd og byfornyelsesselskab i at få restaureret husene ved Hjørnet.

at arbejde for at få ”liv i området”. Derfor ønsket om at få tilkendegivelser fra beboerne, som kan svise, hvor stort et behov der er for at få lokaler til forskellige aktiviteter, (se i øvrigt sidste stykke i dette brev).

at finde ud af, om der er eksisterende lokaler nik i skolen, hallen, boldklubben og kroen til de ting der ønskes igangsat.

at (hvis behovet er større) finde ud af, om der kan etableres et fælleshus, eventuelt i samarbejde med etableringen af andelsboliger, ungdomsboliger eventuelt børnehave el. lign. Samt en decentralisering af kommunes forvaltning.

Der må dannes en aktivitetsgruppe!

Til at arbejde med hvad der skal/kan ske i beboerforeningen, hvor og hvordan det kan foregå, foreslår bestyrelsen at der danne en aktivitetsgruppe.

Vi opfordrer hermed alle interesserede medlemmer til at melde sig til en af bestyrelsen (Arne 7472, Hanne 7749, Hans-Peter 7519, Helle 7637, Jens 7616, Roy 7713 og Susanne 7371).

Efter sommeren sammen kalder bestyrelsen så gruppe til et første igangsættende møde.

TIL SLUT VIL BESTYRELSEN OPFORDRE IKKE MEDLEMMER TIL AT MELDE SIG IND I BEBOERFORENINGEN. JO, STÆRKERE VI ER; JO BEDRE BLIVER VORE MULIGHEDER FOR AT GØRE DAMME DEJLIG OG AT PUSTE NYT LIV I VORT OMRÅDE!

Med venlige hilsener fra Beboerforeningens bestyrelse.

Fanefjord Beboerforening vedtaget nedlagt ved ekstraordinær generalforsamling

Søndag d. 4. februar afholdt Fanefjord Beboerforening anden ekstraordinære generalforsamling for at høre medlemmernes holdning til hvorvidt foreningen skulle nedlægges. Ud over bestyrelsen og dirigenten var et medlem mødt op. Ved generalforsamling krævedes et simpelt flertal blandt de fremmødte for at træffe beslutningen. Bestyrelsens forslag, fra den første ekstraordinære generalforsamling d. 14. januar, om at nedlægge foreningen, blev genfremsat og vedtaget enstemmigt.